Värdegrund

Läroplan i grunden

Vår läroplan, LGR11, är utgångspunkten för allt vårt arbete. Första kapitlet handlar om de grundläggande värden som genomsyrar vår verksamhet.

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla."

Detta ska ske genom att eleverna fostras till:

  • Rättskänsla
  • Generositet
  • Tolerans
  • Ansvarstagande

"Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet."

Vi är stolta över förtroendet att ansvara för detta uppdrag.

Eira för trygghet och trivsel

Varje år gör vi en likabehandlingsplan där vi beskriver hur vi ska arbeta för att förverkliga vårt värdegrundsuppdrag. I planen beskriver vi också hur vi gör om vi brister i vårt bemötande mot varandra.
Elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet är viktig i vårt likabehandlingsarbete. Vi är varandras arbetsmiljö. Alla bidrar till trygghet och trivsel.

 

Gemensamma aktiviteter skapar "vi-känsla"

Under året arrangerar vi olika större aktiviteter för elever, personal, föräldrar och anhöriga. Den största är "Eiraskolans dag" i slutet av maj. Dagen startar med stationer på skolgården där eleverna själva har bestämt innehållet. Det kan vara upplevelser, lotterier, tävlingar eller andra spännande saker. På eftermiddagen samlas föräldrar och anhöriga på skolgården för fika och underhållning av eleverna. Föräldrarådet står bakom caféet.

Luciatåget med skolans kör skapar stämning inför julen och i samband med Valborg dansar vi och sjunger in våren. På läsårets sista dag samlas vi alla på skolgården för gemensam avslutning med flaggan i topp.

Dela: