Skolbibliotek

Vårt bibliotek är skolans hjärta. Här möter eleverna vår lärarbibliotekarie som visar barnen till rätta bland alla boktitlarna.

Biblioteket skall:

  • Ha en tydlig och pedagogisk roll, vara en naturlig del av lärandet och i skolarbetet.
  • Ha en självklar roll för elevernas läs, skriv och språkutveckling.
  • Väcka lusten att läsa genom bokprat och erbjuda ett attraktivt och aktuellt bokbestånd både vad gäller facklitteratur och skönlitteratur, åldersadekvat och anpassat till elevers olika kundskapsnivå.
  • Bidra till olika läsfrämjande verksamheter som till exempel författarbesök.
  • Ge eleverna handledning i att träna informationssökning genom internet och medvetandegöra eleverna i att kritiskt granska informationsflödet.
  • Genom ett tillåtande klimat bemöta eleverna, ge stöd och uppmuntran samt bidra till kunskapsutvecklingen.

I vårt bokbestånd finns flera böcker med samma titel så kamrater kan låna samma bok, man ska inte heller behöva vänta för länge på en bok. Bokbeståndet förnyas ständigt. Vi har bland annat gjort en särskild satsning på engelsk litteratur genom en gåva från föräldrarådet.

Förskoleklasserna kommer på besök i början av läsåret för att bekanta sig med biblioteket, vår bibliotikarie och litteraturen som finns. Från år 1 får eleverna lånekort och har tillgång till att låna böcker.

I biblioteket finns också 16 datorer för dataundervisning och eget arbete.

Biblioteket är bemannat tisdag - torsdag

Dela:
Kategorier: