Ledighetsansökan

Alla barn i grundskolan har skolplikt och är skyldiga att närvara i skolan samtliga skoldagar under läsåret. Varje elev ska få sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Vi bedriver ett arbete på skolan för att främja närvaro och eleverna ska vara delaktiga i det.

I undantagsfall kan rektor bevilja kortare ledighet från skolan för enskilda angelägenheter. Principen är att semesterresor och liknande ska förläggas till skolans lov.

Blanketten för ansökan skall fyllas i och lämnas till klassläraren / mentorn i god tid före den önskade ledigheten (minst två veckor). Läraren styrker eller avstyrker och rektorn tar därefter beslutet. Vårdnadshavaren får sedan blanketten med beslutet tillbaka.

Vid beviljad ledighet förbinder sig vårdnadshavarna i samband med ansökan att ansvara för återläsningen. Återläsning tolkar vi som att i efterhand läsa igen det klassen eller undervisningsgruppen startat med.

Mer att läsa om ledighet utanför skolloven finns på Skolverkets hemsida.

 

 

 

Dela:
Kategorier: