Fritidshem

Ditt barns fritid är viktig

Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevens utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
Läs mer i läroplanen för fritidshem.

Eira fritids i världsklass

Barn lär i alla sammanhang under hela dagen därför har fritidshemmet en viktig roll.
Fritidshemmet är integrerat med skolan. Fritidspedagoger och barnskötare har ett nära sammarbete med klassläraren och följer eleverna hela dagen.

Vi erbjuder barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad och utgår från barnens behov och intressen. Våra pedagoger förenar omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Öppettider

Vårt fritidshem har öppet från klockan 07.00 - 18.00. Mellan 07.00 - 08.00 och mellan 17.00 - 18.00 är alla barnen i förskoleklassernas lokaler.

Förmågearbetet

Fritidsverksamheten utgår från Lgr 11 och delar in läsåret i fyra förmågeperioder då eleverna får möjlighet att träna extra på förmågan i fokus:

Hösttermin: Samarbete och Ansvar

Vårtermin: Självtillit och Kommunikation
 

Dela:
Kategorier: