Förskoleklasser

Från 6 års ålder har barn rätt att börja i för­skoleklass. Förskoleklass är en egen skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen är frivillig men de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Kommunerna är skyldiga att erbjuda och ordna verksamhet i förskoleklass.

Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan där man kombinerar förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Syftet med förskoleklassen är att stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Verksamheten i förskoleklassen har samma läroplan som grundskolan och fritidshemmet.

Elevernas "skoldag" varar från klockan 9.00 till lunch, före och efter är det fritidstid. Tillsammans i de tre förskoleklasserna finns tre förskollärare/lärare, två barnskötare och tre fritidspedagog, de följer barnen hela dagen. Rasterna för förskoleklassernas elever är förlagda så att de har skolgården för sig själva delar av dagen.

 

 

 

Dela: